ศธ.ติวเข้มก่อนเข้าร่วมประชาคมอาเซียน

Main_0_20140821-094310

ชินวรณ์” แจกงานองค์กรหลักของ ศธ. หวังพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษาในอาเซียนให้ได้ตามเป้าหมายภายในปี 58 ย้ำต้องเร่งสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน นักศึกษาและประชาชน

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือด้าน การศึกษาในอาเซียนให้บรรลุตามเป้าหมายในปี 2558 ว่ากระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มีภารกิจในการสร้างความร่วมมือกับอาเซียน เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษาทุกระดับทั้งในและนอกระบบให้เป็นไปตามกฎ บัตรอาเซียน ดังนั้นตนจึงมอบนโยบายในการดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือดังกล่าว และรองรับการเปิดเสรีร่วมกับกลุ่มประชาคมอาเซียน ดังนี้ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเผยแพร่ความรู้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับ อาเซียนให้กับบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และประชาชนได้เข้าใจตรงกันเพื่อเตรียมความพร้อม เร่งการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา นักเรียน และประชาชนในด้านต่างๆ อาทิ เรื่องการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาเพื่อนบ้านที่จำเป็นเพื่อพัฒนามาตรฐานการ ศึกษา เพื่อส่งเสริมการหมุนเวียนของนักศึกษาและครูในอาเซียน เพื่อรองรับการเปิดเสรีการศึกษา และเร่งพัฒนาเยาวชนซึ่งเป็นทรัพยากรในสำคัญในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้มี ความพร้อมในด้านต่างๆ อย่างเต็มที่ ซึ่งตนได้มอบหมายให้องค์กรหลักของ ศธ.นำนโยบายไปจัดทำแผนดำเนินงาน และได้ตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนที่มีตนเป็นประธานเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะ ก้าวสู่ประชาคมอาเซียนให้ได้ตามกำหนด

นอกจากนั้นที่ประชุมยังกำหนดให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของตนเองเพื่อให้เกิดผลตามกฎบัตรอาเซียน โดยแบ่งเป็นสำนักงานปลัดกระทรวง ศธ.ทำความร่วมมือภายใต้กรอบรัฐมนตรีการศึกษาอาเซียน มีการประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจด้านการศึกษาอาเซียน +3 คือ จีน เกาหลี ญี่ปุ่น การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาประเทศเอเชียตะวันออก โครงการเยาวชนอาเซียนจีนล่องแม่น้ำโขง การประชุมสัมมนาวิชาเชิงปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ทำโครงการโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง 30 โรง โครงการแนวตะเข็บชายแดน 24 โรงเรียน ทำค่ายวิชาการ กลุ่มประเทศอาเซียน พัฒนาหลักสูตรและสื่ออาเซียน

นายชินวรณ์กล่าวต่อว่า ส่วนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ทำโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาปริญญาตรีนานาชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มีโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกษตรนานาชาติ แลกเปลี่ยนนักศึกษาประเทศละ 5 คน บูรณาการการเรียนการสอน สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) มีการประชุมสัมมนาวิจัยการศึกษาไทย-มาเลเซีย ไทย-ลาว สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) มีโครงการพัฒนาต้นแบบศูนย์การเรียนรู้ชุมชนของประเทศเพื่อนบ้าน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เข้าแข่งขันกีฬาประถมอาเซียนแลกเปลี่ยน ส่วนคุรุสภาร่วมเป็นภาคีองค์กรสมาชิกสภาครูอาเซียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยอา เซียน ซึ่งจะมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในอาเซียน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
http://www.thaipost.net/news/300810/26793

Facebook Comments

POST A COMMENT.