เร่งพัฒนาครูภาษาอังกฤษรับอาเซียนให้ สกอ.ดำเนินโครงการ

13

ศธ. : วันที่ 26 มิ.ย. ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมสู่ ประชาคมอาเซียน ของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)  เปิดเผยว่า  จากการประชุมคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนการเตรียม ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เมื่อเร็วๆนี้

ที่ ประชุมได้มีการติดตามการบูรณาการแผนปฎิบัติการยุทธศาสตร์ประเทศและ ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ตามที่น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี  มอบหมายให้ ศธ.เป็นเจ้าภาพร่วมในการพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรทั้งประเทศ

โดย ศธ.ได้ตรียมที่จะพัฒนาครูตั้งแต่ระดับประถมศึกษา จำนวน 10,000 คน เพื่อนำร่องในการพัฒนาครูด้านภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียนที่ถูกต้อง อาทิ ครูทางภาคเหนือจะให้เรียนรู้ภาษาอังกฤษ จีน และพม่า ครูภาคตะวันออก ภาษาอังกฤษ จีน ลาว  และครูภาคใต้ ภาษาอังกฤษ จีน และบาฮาซา เป็นต้น

อย่าง ไรก็ตามมีครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 401,999 คน ซึ่งในจำนวนดังกล่าวเป็นผู้ที่จบภาษาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 24,789 คน  ส่วนที่เหลือเป็นสาขาอื่นๆ ซึ่งเชื่อว่ามีการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ไม่คล่องหรือบางรายอาจจะพูดไม่ได้ เลย

ดังนั้นจะต้องมีการส่งเสริมให้สามารถพูดภาษาอังกฤษให้ได้ทุกคนภายในปี 2560

ดร.พวงเพ็ชร กล่าวต่อไปว่า  สำหรับการดำเนินโครงการดังกล่าวได้มอบให้สำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เป็นเจ้าภาพในการดำเนินการ โดยขณะนี้ได้มีการติดต่อมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายแห่งแล้วที่จะมาร่วม กันพัฒนาครูในด้านภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาอาเซียน อาทิ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เป็นต้น

ขณะ เดียวกันจะขอความร่วมมือให้มหาวิทยาลัยต่างๆส่งเสริมการผลิตครูทางด้านนี้ ให้มากขึ้นด้วย   ทั้งนี้การฝึกให้ครูได้เรียนรู้ภาษาอาเซียนนั้นจะไม่เน้น การเขียน แต่จะเน้นให้ครูได้ใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันได้  ส่วนการฝึกภาษาอังกฤษของ ครูจะเป็นการฝึกการพัฒนาอย่างเข้มข้น ซึ่งครูที่ผ่านการอบรมทุกคนจะต้องไม่ใช้ภาษาอังกฤาแค่งูๆปลาๆเท่านั้น

แต่ ครูทุกคนจะต้องออกเสียงและสำเนียงภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง  เพราะครูจะต้องนำ ความรู้ไปถ่ายทอดให้กับนักเรียน หากใช้ภาษาอังกฤษไม่ถูกต้องก็จะทำให้เรียนรู้แบบผิดๆตั้งแต่เด็ก

ขอบคุณที่มาจาก etvMAC.tv

Facebook Comments

POST A COMMENT.