คนไทยที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอาเซียน ต้องขอวีซ่าหรือไม่

visa

ใน การเดินทางไปท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ผู้ถือหนังสือ เดินทางไทยต้องขอรับการตรวจลงตรา หรือที่เรียกว่า วีซ่า (Visa) หรือไม่อย่างไรบ้าง

• ปัจจุบัน ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวในทุกประเทศสมาชิก อาเซียนได้โดยไม่ต้องขอ วีซ่า ยกเว้นเมียนมาร์ โดยสามารถพำนักอยู่ในประเทศนั้น ๆ ได้ ไม่เกินระยะเวลาที่กำหนดไว้ คือ

14 วัน สำหรับการเดินทางไปบรูไนฯ และกัมพูชา

21 วัน สำหรับการเดินทางไปฟิลิปปินส์

30 วัน สำหรับการเดินทางไปอินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย สิงคโปร์ และเวียดนาม

• สำหรับการเดินทางไปท่องเที่ยวในเมียนมาร์นั้น ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยต้องติดต่อ สถานเอกอัครราชทูตเมียนมาร์ประจำประเทศไทยเพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่า โดยจะต้องมี หนังสือเดินทางที่มีอายุมากกว่า 6 เดือนก่อนการเดินทาง และเตรียมเอกสารประกอบการยื่นคำร้องตามที่สถานเอกอัครราชทูตเมียนมาร์กำหนด

ที่มา : กรมอาเซียน  กระทรวงการต่างประเทศ

Facebook Comments

POST A COMMENT.