ข่าวการเมืองและความมั่นคง

5ยุทธศาสตร์ แม่บทยุติธรรม พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

13631403601363140421l

โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาการ บริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ มีการอภิปรายหัวข้อ “แผนแม่บทกับการพัฒนากระบวนการยุติธรรม” เมื่อวันที่ 11 มีนาคม ที่โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ โดยในงานมีการเผยแพร่ ร่างแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2556-2559 มีสาระสำคัญของยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การขับเคลื่อนและติดตามการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ที่ผ่านมาพบว่าสาเหตุที่ทำให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนแม่บทไม่ประสบ ความสำเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากปัญหาอุปสรรคหลายประการ ได้แก่ ขาดกลไกขับเคลื่อนระดับนโยบายและระดับพื้นที่ ขาดการเผยแพร่

Read More

การแต่งตั้งผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

defalut

การแต่งตั้งผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่า ด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights – AICHR) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ มีมติเห็นชอบการแต่งตั้ง ดร. เสรี นนทสูติ รองเลขาธิการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ ดำรงตำแหน่งผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่าง รัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights – AICHR) โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ สืบต่อจาก ดร.ศรีประภา เพชรมีศรี ซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่งผู้แทนไทยคนแรกใน AICHR

Read More